Privacyverklaring

Privacyreglement Haptonomie Tuindorp

Gevestigd:
Haptonomie-Tuindorp
Linnaeuslaan 17
3571 TS Utrecht (Tuindorp)
KvK nr. 24281034

Albert Jan Schouten is de Functionaris Gegevensbescherming van Haptonomie Tuindorp
Hij is te bereiken via info@haptonomie-tuindorp.nl

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe in mijn praktijk wordt omgegaan met persoonsgegevens. Mijn praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de wet AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts, psycholoog, psychotherapeut, psychiater.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ of ‘haptotherapie’
 • de kosten van het consult

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Indien ik gebruik maak van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de computer en internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van de website;

dan geef ik alleen persoonsgegevens door aan deze derde partijen waarmee ik een verwerkerovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Een aantal van je gegevens, namelijk de informatie op het digitale intake formulier, de digitale behandelovereenkomst en de SQ-48 vragenlijsten worden naast in het offline cliëntendossier voor maximaal 4 weken op de server van de website bewaard, en daarna automatisch van de server verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haptonomie-tuindorp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Haptonomie Kralingen gebruikt geen cookies op haar website.